messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองคลัง
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอัจฉรา ลาแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวโฉมพิศ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชานันท์ รัตนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์ศรี คำมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก