messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางอารี ชาวไร่
รองปลัด อบต.ช้างเผือก
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสิริโสภา พลศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก