องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group คณะผู้บริหาร
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 081-979-8036
ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์
รองนายก อบต.
โทร : 081-954-4513
นางสาวภัททิรา สวัสดิ์พาณิชย์
รองนายก อบต.
โทร : 084-938-0847
ดร.พยัคฆ์เพชร แสนคำ
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 089-277-8032
group สภา อบต.ช้างเผือก
นายนิพนธ์ ศรีมีเทียน
ประธานสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 088-580-1340
นายสัญญา กันยารัตน์
รองประธานสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 062-7547985
นายวิเชียร แสนคำ
เลขานุการสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 085-7416754
นายสมัย สุวรรณพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 062-036-5401
นางสาวสุพรรณี คำวิไชย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 087-878-4214
นายสุภาพ ผาบุญมา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 092-294-6468
นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-094-8030
นางโสภา บุญด้วง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 092-6496581
นายธรรม์ญฤทธิ์ นันทะเสนา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 062-191-6588
นายสุพรรณ รัตนศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-2140420
นายประเสริฐ รัตนโสภา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 081-132-7145
นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 080-7264147
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 0857416754
นางอารี ชาวไร่
รองปลัด อบต.ช้างเผือก
โทร : 062-994-1710
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-549-4673
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-6318591
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-219-6256
นางสิริโสภา พลศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 080-420-6145
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-749-4455
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 062-9941710
group สำนักปลัด
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 0857416754
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 062-9941710
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-549-4673
นางสาวอรนุช วิสูญ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
โทร : 0961416311
นางสาววรยา พิกุลทิพย์สาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 098-562-5292
นางยุภาพร ผารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-8838083
ส.อ.ณัฐวุฒิ ลาศา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 098-1179615
นางโชติกา น้อยห้างหว้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 085-1245327
นายกนก นุริตานนท์
ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 097-1037290
นางสาวมนูญพร ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 086-454-8090
นายฉัตรวุฒิ กมลเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 083-070-9094
นายชนะพงศ์ ปีเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 088-535-3106
นายภาณุวัฒน์ ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
โทร : 090-2899169
นายศุภชัย สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-852-8113
นายเกริกไกร ลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 093-3880856
นายปรัชญา ทอนศรี
พนักขับรถยนต์
โทร : 061-7415334
group กองคลัง
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-6318591
นางสาวหภัสรา สืบสิงคาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
โทร : 0898719909
นางสาวอัจฉรา ลาแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 098-225-7269
นางสาวโฉมพิศ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 096-634-9843
นางสาวสุชานันท์ รัตนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 093-467-4915
นางสาวจันทร์ศรี คำมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-186-4023
group กองช่าง
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-219-6256
นายนัฐวุฒิ สิมมา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 086-4143346
นายกิตติพงศ์ เชิงหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6545973
นายวุฒิชัย เชิงหอม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-186-1802
นายลิขิต คามวัลย์
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7433643
นางสาวศิริลักษณ์ คำสอน
จ้างเหมาบริการ
โทร : 088-6269769
group กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสิริโสภา พลศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 080-420-6145
นางสาวจิราภรณ์ น้อยห้างหว้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 093-337-3690
นางสาวปิ่นกนก ทอนศรี
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
โทร : 084-477-8436
นางสาวนุชนาฎ โหน่งกดหลด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0807547736
นายยศกร ดอนหนองบั่ว
คนงานทั่วไป
โทร : 082-866-8414
group กองสวัสดิการสังคม
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 062-9941710
นายธนานัติ นามบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 080-776-4241
นายศราวุธ คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-757-0413
group กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-749-4455
นางรุ่งทิวา สุวรรณโท
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-260-6026
นายสุรัติพงษ์ หงษ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
โทร : 085-765-5867
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางมุกดา นันทะเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร : 085-696-7969
นางบุญเลิศ นำสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-113-1847
นางอนงค์ กัญญาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-847-3426
นางสุรีพรรณ ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
คนงานทั่วไป
โทร : 094-505-0994
นางสาวสุนันทา กัญญาคำ
คนงานทั่วไป
โทร : 093 4507040
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 0857416754
นางสาวสุวรรณี สิมมา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 065-1238741


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก