องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นเดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่องสัดส่วนประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูสังกัดหน่วยงานอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศอำเภอสุวรรณภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก