องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติ sitemap
วันนี้ 158
เดือนนี้3,471
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,259
ทั้งหมด 99,347

camera_alt ภาพกิจกรรม
การอบรมและรับมอบ บัตรผู้พิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566
มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมค่าวัสดุ กรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย (ลมพายุ)
อบต.ช้างเผือกร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านหนองบั่ว
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก กรณีเกิดวาตภัยจากพายุฝน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
รายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นเดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
ประกาศประกวดราคาจ้าง ถนนสายบ้านแดง-โนนม่วง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายก อบต.ช้างเผือก
โทร : 081-9758036
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายก อบต.ช้างเผือก
โทร : 081-9758036

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก