องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group สำนักปลัด
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 0857416754
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 062-9941710
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-549-4673
นางสาวอรนุช วิสูญ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
โทร : 0961416311
นางสาววรยา พิกุลทิพย์สาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 098-562-5292
นางยุภาพร ผารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-8838083
ส.อ.ณัฐวุฒิ ลาศา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 098-1179615
นางโชติกา น้อยห้างหว้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 085-1245327
นายกนก นุริตานนท์
ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 097-1037290
นางสาวมนูญพร ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 086-454-8090
นายฉัตรวุฒิ กมลเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 083-070-9094
นายชนะพงศ์ ปีเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 088-535-3106
นายภาณุวัฒน์ ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
โทร : 090-2899169
นายศุภชัย สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-852-8113
นายเกริกไกร ลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 093-3880856
นายปรัชญา ทอนศรี
พนักขับรถยนต์
โทร : 061-7415334


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก