messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
info ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีบำรุงท้องที่
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ำด้วย เจ้าของที่ดินหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน๖ (สำรวจใหม่) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สำรวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี) เสียภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินคำนวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี x กับอัตราภาษีเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่=เนื้อที่ครอบครอง-เนื้อที่ลดหย่อน
บทกำหนดโทษ
- โทษทางแพ่ง * ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลากำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี * ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษี * แจ้งจำนวนเนื้อที่ไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี * ไม่ชำระภาษีในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี - โทษทางอาญา * พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ * ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ * ขัดขวางเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท * ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก