ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง